Teenused

Organisatsioon, protsessid ja muutused

Organisatsiooni struktuuri areng

 • Alternatiivsete organisatsioonistruktuuride määratlemine
 • Ülesannete ja vastutuse jagunemine äriüksuste vahel
 • Abistamine funktsioonide tsentraliseerimise otsuste tegemisel
 • Ametijuhendite väljatöötamine

Tulemuslikkuse võtmenäitajate (KPI) väljatöötamine

 • Strateegiliste KPIde väljatöötamine (nt tasakaalustatud tulemuskaardi (Balanced Scorecard) alusel)
 • Töötaja tasandile ulatuva jälgimissüsteemi kindlaksmääramine
 • KPIde seos palgasüsteemiga
 • Aruandluspaketi väljatöötamine

Protsesside kaardistamine ja optimeerimine

 • Kaardistamine SIPOC-mudeli abil
 • Organisatsiooni protsesside näidisraamistiku väljatöötamine
 • Protsesside kaardistamise hõlbustamine
 • Protsesside modelleerimine meetodi BPMN 2.0 abil
 • Väikeste edusammude (nn kiirete võitude) dokumenteerimine

Põhjalik kulude vähendamise programm

 • Peamiste ärifunktsioonide läbivaatamine (nt LEANi või kuue sigma mudeli alusel)
 • Sisseostude optimeerimine
 • Tugifunktsioonide ümberkujundamine ja tsentraliseerimine

Muudatuste juhtimise rakendamine

 • Projekti koostamine
 • Projektiga seotud tegevuste ja aruandluse kooskõlastamine (PMO ehk projektijuhtimisüksus)
 • Töötajate koolituskava väljatöötamine