Teenused

Avaliku poliitika kujundamine ja hindamised

Töö avaliku sektori strateegiatega (riiklik, valdkondlik, piirkondlik või kohalik strateegia) või teatavate avaliku sektori projektide kallal infrastruktuuri, protsesside tõhususe, valitsuse haldussuutlikkuse või inimkapitali arengu vallas; riigieelarvest rahastatud projektide eel- ja järelhindamine

Avaliku poliitika reformide ja sekkumiste, sealhulgas EL ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade ja projektide hindamised ning uute õigusaktide regulatiivse mõju hindamised enne nende kehtestamist

Võimalikud probleemid avaliku sektori asutustes

  • Eksperditeadmiste puudumine kindlates valdkondades või avaliku halduse vallas: avaliku sektori strateegiad, valdkonnapõhised strateegiad (nt energiaressursid, haridus, välispoliitika), piirkondlikud või kohalike omavalitsuste strateegiad (nt investeeringute ligimeelitamine, turism, jätkusuutlikkus)
  • Vajadus võtta kasutusele head tavad ja saavutada juurdepääs rahvusvaheliste ekspertide oskusteabele
  • Erialase nõustamise, lisaressursside või tehnilise abi vajadus laiaulatuslike valitsemissektori või kolmandate isikute rahastatud projektide puhul
  • Vajadus sõltumatu nõuande järele avalike programmide tõhusa ja tulemusliku sekkumisloogika väljatöötamisel.Vajadus erapooletu hinnangu järele selgitamaks välja, mil määral on avalikult rahastatud programmid saavutanud oma eesmärgid ja milline on nende mõju

Konsultantide eelised

  • Konsultandid moodustavad kogenud valdkondlike ekspertide meeskonna, keda aitavad projektijuhtimisoskustega spetsialistid, et töötada välja õige ja kvaliteetne avaliku sektori strateegia
  • Konsultantidel on ulatuslikud praktilised kogemused, mis on saadud samalaadsetest lõpuleviidud projektidest Leedus, Lätis ja Eestis. Lisaks saavad nad pidada nõu rahvusvaheliste ekspertidega
  • Meeskonnad komplekteeritakse  konkreetse projekti vajadustest lähtuvalt kogenud valdkondlikest ekspertidest, kes omavad  häid teadmisi asjakohastest metoodikatest, parimatest praktikatest, jne
  • Eksperdid pakuvad erapooletut arvamust ja kõrvaltvaataja nägemust poliitika mõju osas
TÖÖPROTSESS

Projekti idee algatamine ja rahastamisvajaduse kindlakstegemine

Avaliku sektori asutus teeb ise või koos konsultantidega otsuse projekti idee kohta (nt vajadus teatava strateegia või professionaalse abi järele asjaomases projektivaldkonnas) ning otsib rahastamisallikaid omavahenditest või mitmesuguste kohalike ja rahvusvaheliste fondide kaudu.

Tulemus: projekti eesmärk on sõnastatud ja rahastamisvõimalused leitud

Projekti teostamine

Riigihanke võitmise korral tegelevad konsultandid pakkumuse tehnilise kirjelduse elluviimisega ja täidavad võimalikke lisaülesandeid; antud soovitused on tulemustele suunitletud, asjaomaste sidusrühmadega läbi räägitud ja muude strateegiliste dokumentidega kooskõlas.

Tulemus: kliendile esitatakse lõppdokument

Rakendamine avaliku sektori asutuse poolt

Soovitusi võidakse järgida kliendi organisatsioonis sõltumatult või konsultatsiooniteenuse raames.

Tulemus: kavandatud avaliku sektori strateegia rakendatakse ja soovitusi järgitakse täielikult ja tõhusalt